REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OPUSEL.

 

Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.opusel.pl prowadzony jest przez firmę Opusel Sp. z o.o. ul. Langiewicza 24 b, 35-085 Rzeszów, NIP: 813-358-44-87, REGON: 180424789, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000329179, Tel.: +48 (13)445 31 43, fax.: 48 (13)445 31 43, adres poczty elektronicznej: info@opusel.pl.

 

Sklep Internetowy www.opusel.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

 

§ 1

DEFINICJE

 

Określenia użyte w regulaminie oznaczają:

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH – Opusel Sp. z o.o., ul. Langiewicza 24 b,  35-085 Rzeszów, NIP: 813-358-44-87.

 2. DANE OSOBOWE – dane osobowe Klienta obejmujące: imię i nazwisko Klienta, adres zamieszkania, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu oraz numer NIP.

 3. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 4. DOSTAWA - czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.

 5. DOSTAWCA - firma kurierska, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.

 6. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz sposobu dostawy i płatności.

 7. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

 8. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

 9. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

 10. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

 11. SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem internetowym: www.opusel.pl

 12. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – Opusel Sp. z o.o. ul. Langiewicza 24 b, 35-085 Rzeszów, NIP: 813-358-44-87, REGON: 180424789, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000329179, Tel.: +48 (13)445 31 43, fax.: 48 (13)445 31 43, adres poczty elektronicznej: info@opusel.pl.

 13. STRONA INTERNETOWA SKLEPU - strona internetowa, pod którą Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działający w domenie opusel.pl.

 14. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 15. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 16. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

 17. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

 18. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą, w trybie określonym w niniejszym Regulaminie.

 

 

 

 

§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

2.1. Właścicielem Sklepu Internetowego www.opusel.pl jest spółka Opusel Sp. z o.o., ul. Langiewicza 24 b, 35-085 Rzeszów, NIP: 813-358-44-87, REGON: 180424789, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000329179, Tel.: +48 (13)445 31 43, fax.: 48 (13)445 31 43, adres poczty elektronicznej: info@opusel.pl.

2.2. Niniejszy regulamin określa ogólne zasady funkcjonowania sklepu oraz sposób sprzedaży Produktów prowadzonej przez firmę Opusel za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem elektronicznym www.opusel.pl.

2.3. Treść niniejszego Regulamin udostępniona jest Klientowi na stronie internetowej sklepu, nieodpłatnie, w formie, która umożliwia pobranie i wydrukowanie Regulaminu.

2.4. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego www.opusel.pl, w tym prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy oraz do domeny internetowej należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może nastąpić wyłącznie za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.

2.5. Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies”, który ma na celu poprawne funkcjonowanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych klientów. „Cookies” pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb. 
Klient może w każdej chwili wyłączyć/zablokować obsługę plików „cookies”, jednak Sprzedawca informuje, że wyłączenie plików „cookies”, może ograniczyć dostęp do niektórych funkcji lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu. Informacja na temat plików „cookies” udostępniona jest na Stronie Sklepu w zakładce „Polityka cookies”.

2.6. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.

2.7. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedającego oraz osób trzecich. Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2.8. Klient jest uprawniony do korzystania z zasobów Sklepu Internetowego wyłącznie na własny użytek. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego do celów innych niż jego przeznaczenie, a w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na Stronie Sklepu Internetowego jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej czy promocyjnej oraz każdej innej działalności naruszającej interes Sprzedawcy.

2.9. Warunkiem korzystania z zasobów Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.opusel.pl jest akceptacja niniejszego Regulaminu.

 

 

§ 3

WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 

3.1. Informacje na temat Produktów zawarte na Stronie Internetowej Sklepu tj. opisy, ceny, parametry techniczne i użytkowe, nie stanowią oferty handlowej, a jedynie zaproszenie Klientów do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego.

3.2. Klient może składać zamówienie w Sklepie Internetowym www.opusel.pl przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3.3. Klient może składać zamówienie w Sklepie Internetowym poprzez Stronę Internetową wykorzystując Formularz Zamówienia, przesyłając zamówienie bezpośrednio na adres elektroniczny firmy: info@opusel.pl bądź telefonicznie.

3.4. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §4 ust. 4 i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

3.6. Wysłanie Zamówienia oznacza złożenie przez Klienta oświadczenia, że wszelkie podane przez niego dane są zgodne z prawdą. Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości.

3.7. Warunkiem przystąpienia do realizacji Zamówienia jest prawidłowe wypełnienie Formularza Zamówienia. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji bądź anulowania Zamówienia w przypadku podania przez Klienta błędnych danych adresowych.

3.8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, w przypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w §4 ust. 4.5. Regulaminu.Sprzedawca może wyznaczyć Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności, po upływie którego Sprzedawca odstępuje od Umowy Sprzedaży zgodnie z art. 491 Kodeksu Cywilnego.

3.9. Klient ma prawo do wprowadzania zmian w złożonym Zamówieniu, najpóźniej do momentu rozpoczęcia przez Sprzedawcę realizacji Zamówienia i przygotowaniem Produktu do wysyłki.

3.10. Klient ma możliwość zmiany Zamówienia w całości lub w części w przypadku niezgodności informacji podanych na Stronie Internetowej z rzeczywistym stanem magazynowym Sprzedawcy. W przypadku niemożliwości zrealizowania Zamówienia ze względu na brak dostępności wybranego Produktu, Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu dokonanej przez Kupującego przedpłaty na konto wskazane przez Klienta. Sprzedawca zwraca Kupującemu przedpłatę za zamówiony Produkt w ciągu 7 dni od poinformowania Klienta o niemożliwości zrealizowania Zamówienia.

 

§ 4

PŁATNOŚCI

 

4.1. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatek VAT 23%.

4.2. Cena zamieszczona przy Produkcie nie zawiera informacji odnośnie Kosztów transportu, a informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia widnieje w podsumowaniu Koszyka, po wybraniu przez Klienta sposobu dostawy oraz formy płatności.

4.3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności:

4.3.1.     Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

4.3.2. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

4.3.3.     Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy:

Bank: Alior Bank

Nr rachunku: 35 2490 0005 0000 4600 8399 8498

4.4. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką, gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

4.5. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem na konto Sprzedawcy, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w ciągu 3 dni kalendarzowych od daty złożenia Zamówienia (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy).

4.6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu oraz cen kosztów dostawy, a także do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży. Wprowadzane zmiany cen nie mają wpływu na ceny Produktów w Zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny. Klienta obowiązują ceny z dnia złożenia Zamówienia bez względu na późniejsze zmiany cen.

 

§ 5

DOSTAWA

 

5.1. Sprzedawca realizuję Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.2. Istnieje możliwość dostawy Produktów na terytorium Unii Europejskiej, według indywidualnych ustaleń. W przypadku realizacji przez Sprzedającego Dostawy poza granicami kraju, Kupujący zobowiązany jest do wcześniejszego kontaktu ze Sklepem w celu ustalenia indywidualnych warunków Dostawy.

5.3. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej - (dotyczy zamówień powyżej 1 palety – 144 szt.). Koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w podsumowaniu Koszyka.

5.4. Czas oczekiwania na przesyłkę obejmuje czas potrzebny na skompletowanie Zamówienia oraz standardowy czas dostawy i uzależniony jest od wybranej przez Kupującego formy płatności.

5.5. W przypadku wyboru przez Klienta opcji płatności „za pobraniem” realizacja Zamówienia liczona jest od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

5.6. W przypadku wyboru przez Klienta opcji płatności „przedpłata” realizacja Zamówienia liczona jest od daty uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

5.7. Sprzedawca realizuje Zamówienia w dni robocze, w godzinach funkcjonowania sklepu tj. od 8:00 do 16:00. Zamówienia złożone po godzinie 16:00 realizowane są w następnym dniu roboczym.

5.8. Wysyłka skompletowanych Zamówień następuje do godz. 12:00.

5.9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przesunięcia realizacji zamówień w dni świąteczne oraz dni ustawowo wolne od pracy.

5.10. Sprzedawca dostarcza Towary do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w Formularzu Zamówienia.

5.11. Dostawy za pośrednictwem Dostawcy realizowane są wyłącznie w dni robocze.

5.12. Sprzedawca dołącza do przesyłki paragon, a zgodnie z wolą Klienta fakturę VAT. Klient upoważnia firmę Opusel Sp. z o.o. do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

5.13. W przypadku trzykrotnego nieodebrania przez Klienta Towarów objętych Dostawą, Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, w terminie: do 14 dni od daty ostatniej próby Dostawy. Sprzedawca może również podjąć na życzenie Klienta kolejną próbę Dostawy. W takim wypadku Klient zostanie obciążony dodatkowymi kosztami związanymi ze zwrotem do Sprzedającego oraz ponownym nadaniem przesyłki.

5.14. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas realizacji Dostawy w przypadku gdy utrudnienia w doręczeniu przesyłki leżą po stronie Kupującego, np. podanie przez Klienta nieprawidłowych lub niepełnych danych, w tym nieprawidłowego lub niepełnego adresu Dostawy.

5.15. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas realizacji Dostawy w przypadku gdy utrudnienia leżą po stronie firmy kurierskiej np. nieodebranie przesyłki w danym dniu, zgodnie ze zleceniem.

5.16. Nieuzasadniona odmowa przyjęcia Dostawy przez Klienta będzie traktowana jako naruszenie zasad niniejszego Regulaminu. W takiej sytuacji Sprzedający obciąży Klienta kosztami przesyłki oraz wszelkimi kosztami związanymi z realizacją Zamówienia.

5.17. Klient ma prawo sprawdzić, w obecności Dostawcy czy dostarczony Produkt jest zgodny ze złożonym Zamówieniem. Podpis Klienta na dokumencie dostawy oznacza potwierdzenie zgodności Dostawy z Umową Sprzedaży. Jednak w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania protokołu szkody, na podstawie którego Sprzedawca przeprowadza postępowanie reklamacyjne.

5.18. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru. Odbiór osobisty dostępny jest pod adresem: Dąbrówki 426A, 37-100 Łańcut, od poniedziałku do piątku, po uprzednim kontakcie telefonicznym.

 

§ 6

REKLAMACJA

 

6.1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (DZ. U. z 2014, poz. 121)

6.2. Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, a więc jeżeli Towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewnił Klienta, nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia, Towar został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.

6.3. Wada prawna Towaru zachodzi wówczas, gdy Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

6.4. W przypadku Konsumenta na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub podmiotu, który wprowadza Towar do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, lub która przedstawia się jako producent. Sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności, gdy zapewnień tych nie znał, ani nie mógł ich znać, albo gdy zapewnienia te nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży, a także gdy treść tych zapewnień została sprostowana przed zawarciem Umowy Sprzedaży.

6.5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.

6.6. W przypadku Konsumenta, gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Towaru.

6.7. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru, które istniały w chwili przejścia na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

6.8. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.

6.9. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

6.10. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

6.12. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

6.13. Reklamacje należy składać na adres e-mail: info@opusel.pl lub pisemnie listem poleconym na adres: Opusel Sp. z o.o., ul. Langiewicza 24 b, 35-085 Rzeszów.

6.14. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące informacje: dane Klienta składającego reklamację, opis okoliczności przedmiotu reklamacji, tj. rodzaju i daty wystąpienia wady, żądanie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

6.15. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

6.16. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona Sprzedawca zobowiązuje się wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie 14 dniu od dnia zgłoszenie reklamacji przez Klienta.

6.17. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.

6.18. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku Konsumenta, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat.

6.19. Klient  realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi na koszt Sprzedawcy, dostarczy Sprzedawcy wadliwy Towar na adres wskazany w części VI ust. 6.13 pkt. Niniejszego Regulaminu.

 

§ 7

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

 

7.1. Konsument, który zawarł Umowę Sprzedaży na odległość może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 7.12 i 7.14.

7.2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od momentu objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta.

7.3. Jeżeli konsument nie został poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od umowy, prawo to wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu, o którym mowa w art. 7.1.

7.4. Jeżeli konsument został poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od umowy przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7.3., termin do odstąpienia od umowy upływa po 14 dniach od udzielenia konsumentowi informacji o tym prawie.

7.5. Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: Formularz odstąpienia od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres: Opusel Sp. z o.o., ul. Langiewicza 24 b, 35-085 Rzeszów. Klient może również odstąpić od Umowy Sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu za pośrednictwem Elektronicznego Formularza udostępnionego na stronie internetowej Sprzedawcy.

7.6. Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie przesłać konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymaniaoświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

7.7. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

7.8. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

7.9. Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

7.10. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7.11. Jeżeli przedsiębiorca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania.

7.12. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7.13. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

7.14. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.

7.15. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Klienta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.

7.16. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

 § 8

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

  1. Administratorem Danych Osobowych jest:

Opusel Sp. z o.o., ul. Langiewicza 24 b, 35-085 Rzeszów, NIP: 813-358-44-87

zgodnie z Art. 24 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

  1. Dane osobowe Klientów wykorzystywane są wyłącznie w celu:

 • realizacji Umowy Sprzedaży, w tym realizacji Zamówień, rozpatrywania reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży,

  • kontaktu z Klientem.

  1. Składając zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego Danych Osobowych, które obejmują:

  • Imię i nazwisko

  • Adres

  • Adres e-mail

  • Numer telefonu

  • NIP (w przypadku faktury)

  1. Zgromadzonych Danych Osobowych Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza innym podmiotom.

 

 § 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

9.1. Warunkiem korzystania z zasobów Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.opusel.pl jest akceptacja niniejszego Regulaminu.

9.2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu, zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.

9.3. Treść niniejszego Regulamin udostępniona jest Klientowi na stronie internetowej sklepu, nieodpłatnie, w formie, która umożliwia pobranie i wydrukowanie Regulaminu.

9.4. Zabronione jest zamieszczanie przez Klientów na stronie Sklepu treści bezprawnych, które mogłyby naruszać postanowienia niniejszego Regulaminu, przepisy obowiązującego prawa oraz normy społeczne i obyczajowe.

9.5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

9.6. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy Sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie.

9.6. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają przepisy.

 

Regulamin wchodzi w życie 25.12.2014 r.

 

 

 

Koszyk

Ilość:

0 szt 

Kwota brutto:

0 zł  

przejdź do podsumowania

Strona Opusel.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się na użycie plików cookie.
OK
więcej informacji